Sunday, March 19, 2017

அப்போதும் இப்போதும்

கைத்தலம் பற்றினான்  புன்முறுவலுடன்
நாணினாள்  நங்கை   அப்போது.

கைத்தலம் பெறுவதற்கு முன்பே
 முறுவல் நாணமும் காணவில்லை இப்போது.