Monday, February 3, 2014

அழைப்பு தொலை பேசியில்

 தொலை பேசி கூப்பிடுகிறது
ஒரே ஒலியில் நிறுத்தப் படுகிறது 
காசு போய் விடுமாம்.

முடிவு செய்தேன் இனி கூப்பிடுவதில்லை
தவறிய அழைப்புக்களுக்கு 
 எனக்கும் காசு காசு தானே .
   

No comments:

Post a Comment